Skoči na glavno vsebino

EKOŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJENJA – EKO PROJEKT V VRTCU CICIBAN

Enota vrtca Ciciban je že petnajsto leto vključena v projekt EKO šola kot način življenja. Tako kot vsa leta do sedaj, smo tudi to šolsko leto uresničevali zastavljene cilje v okviru projekta, izvajali različne dejavnosti ter tako seznanjali otroke s pravilnim in odgovornim odnosom do narave.  

25.05.2011 smo svečano podpisali EKO listino in tako tudi uradno postali EKO vrtec.   

V šolskem letu 2022/23 so aktivnosti potekale po metodologiji 7 korakov, ki je primerljiva z okoljskim standardom ISO 14001 in predstavlja postopek dela posamezne ustanove, da pridobi oziroma ohrani t. i. ZELENO ZASTAVO – najvišje priznanje vključenosti in dela po enotni metodologiji (ki je temelj programa Ekošola tudi vmednarodnem pogledu). 

Projektne aktivnosti, ki smo jih izvedli v tem šolskem letu: 

Zdrava hrana in prehrana ter trajnostni razvoj 

Vsebina aktivnosti: 

 • Otroci so se navajali na izražanje počutja (rad bi, želim si, žejen sem, lačen sem ipd.) 
 • Otroci so se seznanili s prehransko piramido in njenim pomenom, iskali različno prehrano v prospektih, jo izrezovali in izdelali prehransko piramido, ki so jo prilepili na vidno mesto v igralnici.
 • Otroci so poimenovali, razvrščali in klasificirali različne vrste sadja in zelenjave (sveže sadje, plastificirane kartice sadja in zelenjave, spomin sadje).
 • Spoznavali in sodelovali v prstnih igrah (primer: Deset prstkov, Prstki na rokah).
 • Otroci so spoznali različne deklamacije in pesmi (Bacili, Angina, Medvedek) ter pravljice.
 • Otroci so spoznali poklic zdravnika, medicinske sestre in se igrali igro vlog: zdravnik-pacient. 
 • Otroci so spoznavali kako varovati svoje zdravje in okolje. 
 • Se naučili pravilno ravnati z odpadki.
 • Organizirali in izpeljali Slovenski tradicionalni zajtrk. 
 • Spoznali različne vrste medu in njegovega pomena za zdravje.
 • Obiskal nas je čebelar. Otroci so spoznali njegovo delo. 
 • Praznovali smo rojstne dneve otrok s sadno pogostitvijo.  
 • Otrok se je uril pri upoštevanju določenih pravil – primernega vedenja po bontonu, pravila obnašanja pri obrokih…
 • Otroci so pridobivali pozitiven odnos do dela in medsebojne pomoči. 

 
Cilji aktivnosti: 

 • Otrok spoznava, kaj potrebuje sam in druga živa bitja za življenje in ohranjanje in krepitev zdravja,
 • Otrok spoznava, da na njegovo zdravje vpliva okolje in on sam.
 • Otrok spoznava, da mu uživanje različne zdrave hrane, telesne vaje in počitek pomagajo ohranjati zdravje.
 • Otrok spoznava različno prehrano in pridobiva navade zdravega in raznolikega prehranjevanja. 
 • Otrok spoznava, kako se lahko varuje pred poškodbami, boleznim in škodljivimi snovmi.
 • Otrok oblikuje dobre, a ne toge prehranjevalne navade ter razvija družabnost, povezano s prehranjevanjem.
 • Otrok spoznava preventivne zdravstvene ukrepe za svoje zdravje in dobro počutje.
 • Otrok dobiva izkušnje, kako sam in drugi ljudje vplivajo na naravo in kako lahko dejavno prispeva k varovanju in ohranjanju naravnega okolja.
 • Otrok razvija predstavo o nastajanju odpadkov ter pomenu in možnostih predelave. 
 • Otrok spoznava, da morajo vsi ljudje v določeni družbi pomagati in sodelovati, da bi lahko ta delovala ter omogočila preživetje, dobro počutje in ugodje. 
 • Otrok se seznanja z varnim vedenjem in se nauči živeti in ravnati varno v različnih okoljih: doma, v prometu, v vrtcu, v prostem času, pri igri, športu, obiskih v galerijah, družabnih srečanjih, zabavah.
   

Ekobranje za ekoživljenje 

  Vsebina aktivnosti: 

 • Brali smo veliko pravljic z eko vsebino.
 • Prebirali naravoslovne slikanice, leporele.
 • Brali v naravi in z naravo.
   

Cilji aktivnosti: 

 • Otrok v vsakdanji komunikaciji posluša jezik in je vključen v komunikacijske procese z otroki in odraslimi (neverbalna in verbalna komunikacija, kultura komunikacije, stil komunikacije, vljudnost), 
 • Otrok v vsakdanji komunikaciji razvija sposobnost ločevanja (prepoznavanja) med narečjem /pogovornim jezikom in knjižnim govorjenim jezikom.
 • Ob poslušanju in pripovedovanju pravljic ter drugih literarnih del razvija zmožnost domišljijske rabe jezika; spoznava moralno-etične dimenzije; s knjižno osebo se identificira ter doživlja knjižno dogajanje.
 • Otrok prepoznava, uživa in se zabava v nesmiselnih zgodbah, rimah, različnih glasovnih in besednih igrah, šalah ter pri tem doživlja zvočnost in ritem
   

Mlekastično! Izberem domače 

Vsebina aktivnosti: 

 • Otroci so zaznavali živa bitja z vsemi čutili (ob upoštevanju varnosti otroka in živega bitja)  in sodelovali v pogovoru o tem, kakšna so, kako in kje živijo, kako se gibljejo, oglašajo, kakšni so njihovi potomci, kako se hranijo….
 • Otroci so iskali, opazovali, primerjali, raziskovali živali v okoljih, kjer živijo in obiskali kmetijo.

Cilji aktivnosti: 

 • Otrok odkriva, spoznava in primerja živa bitja, njihova okolja.
 • Otrok spoznava, kaj potrebuje sam in druga živa bitja za življenje ter ohranjanje in krepitev zdravja.
 • Otrok odkriva, da živa bitja iz okolja nekaj sprejemajo in nekaj oddajajo.
   
   

Semena in vrtovi – šolska VRTilnica 

Vsebina aktivnosti: 

 • Spoznali smo različna semena.
 • Se z njimi igrali, jih zlagali po oblikah, barvah, velikostih.
 • »Praznovali« dan Zemlje s sejanjem in sajenjem ter urejanjem igrišča vrtca.
 • Si v prozorna »korita« posadili semena in opazovali rast in razvoj.
 • V igralnici posadili lončnico in zanjo skrbeli.
 • Na sprehodih opazovali vrtove in polja skozi letne čase.
 • Gibalno ponazarjali rast in razvoj rastlin, dreves.
 • Prebirali slikanice (Fižolina, …).
   
   

Cilji aktivnosti: 

 • Otrok ima možnost razvijati sposobnosti in načine za vzpostavljanje, vzdrževanje in uživanje v prijateljskih odnosih z enim ali več otroki (kar vključuje reševanje problemov, pogajanje in dogovarjanje, razumevanje in sprejemanje stališč, vedenja in občutij drugih, menjavanje vlog, vljudnost v medsebojnem komuniciranju…);
 • otrok v vsakdanji komunikaciji posluša jezik in je vključen v komunikacijske procese z otroki in odraslimi (neverbalna in verbalna komunikacija, kultura komunikacije, stil komunikacije, vljudnost);
 • otrok se izraža s kretnjami in gibi telesa;
 • otrok spoznava značilnosti domačega okolja in okolja v neposredni okolici vrtca (travniki, gozdovi, polja, njive, kmetije, …);
 • otrok spoznava, da morajo vsi ljudje v določeni družbi pomagati in sodelovati, da bi lahko ta delovala ter omogočila preživetje, dobro počutje in ugodje;
 • razvijanje koordinacije oz. skladnosti gibanja (koordinacija gibanja celega telesa, rok in nog), ravnotežje;
 • sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja (hoja, tek, skoki, poskoki, valjenje, plezanje, plazenje…);
 • otrok dobiva izkušnje, kako sam in drugi ljudje vplivajo na naravo in kako lahko dejavno prispeva k varovanju in ohranjanju naravnega okolja.

Podnebne spremembe in biotska pestrost 

  

Vsebina aktivnosti: 

Otroci so opazovali vreme, kako se spreminja. Pogovarjali smo se o vremenskih katastrofah, zakaj prihaja do poplav. Se pogovarjali o onesnaževanju narave, kdo in kaj jo povzroča ter kako vpliva onesnaževanje na okolje oz. naravo. Veliko smo bivali v gozdu in opazovali, ali je naš gozd urejen ali onesnažen. Ugotavljali, katere živali živijo v našem gozdu, jih iskali in opazovali. Na naših sprehodih skozi gozd, travnik so otroci raziskovali, primerjali, opazovali spreminjanje narave, živali in rastlin v različnih obdobjih leta.  
 

Cilji aktivnosti: 

 • Otrok odkriva, spoznava in primerja spremembe v naravi, spoznava pomen čistega okolja ter vpliv onesnaženja na okolje. 
 • Otrok odkriva in spoznava naravo v vseh letnih časih ter živali in njihova bivalna okolja.  
 • Otrok odkriva, spoznava in primerja živa bitja, njihova okolja in sebe kot enega izmed njih.
   
   

Hrana ni za tjavendan – zmanjševanje zavržene hrane 

  

Vsebina aktivnosti: 

Otroke smo letos s pomočjo knjižice Gospa Kuhla skozi zgodbo ter s praktičnimi nalogami usmerjali ter predstavljali pomen in načine odgovornega ravnanja s hrano.  
 
 

Cilji aktivnosti: 

 • Zmanjšati  in preprečiti nastajanje zavržene hrane v vrtcu. 
 • Spodbuditi praktično uporabo neporabljene hrane.
 • Pravilno reciklirati in odlagati ostanke hrane.  
 • Povečati zavedanje o odgovornem ravnanju s hrano.
 • Izobraževati o odgovornem ravnanju s hrano in zavrženo hrano.

Voda – naše bogastvo 

  

Vsebina aktivnosti: 

 • Otrok preliva in presipava tekočine  v različne posode;
 • se igra z vodo (v vodo meče različne predmete, predmete suši), s snegom in ledom; 
 • se igra z  vodo v različnih pojavnih oblikah ) dež, luže, sneg, led, potok, jezero, mlaka) in jo primerja;
 • meri tekočino z nestandardnimi enotami (kozarčki, žlice),primerja prostornino posod (v katero posodo gre več tekočine);
 • preliva in meša različne tekočine, pripravi napitek (sirup in voda);
 • meša tekočine (voda in barvila, voda in sadni sirup, voda in olje).
   
   

Cilji aktivnosti: 

 • Otrok odkriva in spoznava vodo v različnih pojavnih oblikah in spoznava izhlapevanje tekočin, taljenje snega in ledu ter zmrzovanje vode; 
 • Otrok razlikuje pijače in pitno vodo od ostalih tekočin.
   
   

  

LEAF – Znanje o gozdovih (gozdni cikel) 

  

Vsebina aktivnosti: 

 • Sprehodi po kraju.
 • Sprehod do gozda in skozi gozd.
 • Opazovanje gozda in življenja v njem z vsem čutili.
 • Sproščeno igranje v gozdu in z gozdom.
 • Igra z naravnim materialom (storži, kostanji, listi, …).
 • Igra med drevesi in z drevesi (objemi dreves, opazovanje krošenj, …).
 • Sproščanje v gozdni »tišini«.
   
   

Cilji aktivnosti: 

 • otrok ima možnost razvijati sposobnosti in načine za vzpostavljanje, vzdrževanje in uživanje v prijateljskih odnosih z enim ali več otroki (kar vključuje reševanje problemov, pogajanje in dogovarjanje, razumevanje in sprejemanje stališ, vedenja in občutij drugih, menjavanje vlog, vljudnost v medsebojnem komuniciranju…);
 • otrok odkriva, spoznava in primerja živo naravo;
 • otrok se sproščeno giblje v naravi;
 • otrok se veliko časa giblje v naravi;
 • otrok spoznava domače okolje in okolje v neposredni okolici vrtca;
 • otrok se sproščeno igra v gozdu, gozd spoznava, ga opazuje. 
   
   

Priprava programa in navodil za ravnanje z odpadki 

  

Vsebina aktivnosti: 

Velik poudarek v našem vrtcu dajemo skrbi za okolje in že vrsto let dosledno ločujemo odpadke. Z otroki smo zato skupaj ugotavljali, na kakšne načine bi lahko zmanjšali količine odpadkov. Iz odpadne embalaže smo izdelovali dekoracijo, didaktične igrače,…  
 
 

Cilji aktivnosti: 

 • Razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa do žive in nežive narave. 
 • Otrok pridobiva izkušnje, kako sam in drugi ljudje vplivajo na naravo in kako lahko dejansko prispevajo k varovanju in ohranjanju naravnega okolja.
 • Spoznavanje vloge narave in čistega okolja.  
 • Otrok spozna, da vsi, odrasli in otroci pripadajo družbi in prispevajo k čistemu okolju.
   
   

Zbiranje odpadnega papirja in kartona  

  

Vsebina aktivnosti: 

Zbiranje odpadnega papirja in kartona v okolici vrtca in k akciji pritegniti čim več krajanov. 
 
 

Cilji aktivnosti: 

Otroke, starše in krajane spodbuditi k sodelovanju v zbiralnih akcijah 
 
 

Spodbujanje in ozaveščanje otrok na področju trajnostne mobilnosti v tednu mobilnosti 

  

Vsebina aktivnosti: 

Sodoben življenjski slog nas preganja kot neusmiljen trener – v vsakem trenutku nekam hitimo in nenehno se nam mudi. Morda se prav zato preveč zanašamo na avtomobil, ki naj bi nas rešil iz časovne zagate, a nas pušča s pogubnimi posledicami: z onesnaženjem, s hrupom, z nesrečami in vse večjimi zdravstvenimi težavami zaradi pomanjkanja gibanja. Prav zaradi tega nas pobuda Evropski teden mobilnosti vabi, naj namesto avtomobila za svoje poti v službo, šolo ali trgovino raje izberemo katerega izmed bolj trajnostnih načinov mobilnosti (hojo, kolesarjenje ali uporabo javnega prevoza). Ko bomo ugasnili avtomobil, bo zaigralo naše srce in naredili bomo izredno veliko zase in za svojo skupnost. 
 
 

Cilji aktivnosti: 

Spodbuditi čim več staršev, da čim več krat uporabijo za pot kolo oz. otroci poganjalčke ali skiro ter javna prevozna sredstva.  
 
 

Zmanjševanje ostankov hrane 

  

Vsebina aktivnosti: 

Spodbujanje otrok, zaposlenih in staršev k razmišljanju o socialnih, okoljskih in ekonomskih problemih, povezanih z zavrženo hrano. Hrana, ki jo zavržemo, predstavlja zavrženo vodo, energijo in naravno bogastvo. Zato moramo iskati rešitve, da bo odpadkov čim manj – tudi na področju prehrane.  
 
 

Cilji aktivnosti: 

 • Zmanjšati in preprečiti nastajanje zavržene hrane doma in v vrtcu.
 • Pravilno reciklirati in odlagati ostanke hrane (kompostiranje in ločeno odlaganje v zabojnik za biološke odpadke). 
 • Povečati zavedanje o odgovornem ravnanju s hrano.
 • Izobraževati o odgovornem ravnanju s hrano in zavrženo hrano.
   
   

                                                
Redno opazovanje narave in prostoživečih živali  

  

Vsebina aktivnosti: 

Vsakodnevno smo opazovali prostoživeče živali v okolici vrtca (ali skozi okno, med bivanjem na igrišču ali na sprehodih) ter tudi v domačem okolju. 
 
 

Cilji aktivnosti: 

 • Otrok spoznava, da se živa bitja razmnožujejo, živijo in umrejo;
 • Otrok odkriva in spoznava, da so med potomci razlike, so pa podobni staršem in med seboj;
 • Otrok odkriva in spoznava, da je življenje živih bitij odvisno od drugih bitij in od nežive narave; 
 • Otrok dobiva izkušnje, kako sam in drugi ljudje vplivajo na naravo in kako lahko dejavno prispeva k varovanju in ohranjanju naravnega okolja; 
 • Otrok spoznava, da imajo živa bitja, predmeti in snovi v domišljijskem svetu tudi lastnosti, ki jih  v naravi nimajo. 
   

Vse naloge smo skozi celo šolsko leto uspešno realizirali, hkrati pa otroke z vzgledom učili odgovornega ravnanja do narave in živih bitij, ter skozi celo šolsko leto sodelovali v raznih natečajih, sodelovali s starši (prinašanje raznega odpadnega materiala, embalaže …). 

Pri realizaciji zadanih ciljev in uresničitvi vseh sedmih korakov, ki so potrebni za potrditev Zelene zastave, je sodelovalo vseh 5 celih oddelkov in ena polovička oddelka vrtca Ciciban skupaj s strokovnimi delavkami in zaposlenimi v vrtcu. Strokovne delavke menimo, da smo bile z otroki zelo uspešne pri izvedbi celotnega projekta Ekošola. Naše vzgojno delo temelji na sodelovanju, medsebojni komunikaciji in vztrajnem učenju nečesa novega. Otroci so bili vseh dejavnosti zelo veseli, aktivno so se vključevali v vse vzgojne dejavnosti glede na starost in razvojne sposobnosti. Vsi v vrtcu živimo in delamo v skladu z naravo in vseskozi krepimo pravilen in spoštljiv odnos do narave in samega sebe.  

Načrtovane cilje smo v celoti uresničile, otroci so ob dejavnostih uživali, se veliko novega naučili, spoznali in bili veliko v stiku z naravo. Vsi zaposleni v vrtcu se trudimo, da je otrokom v vrtcu prijetno, zanimivo in da je vrtec kraj, kjer se naučijo osnovnih življenjskih navad in vrednot, spoštovanja in pravilnega odnosa do narave in tudi do vseh živih bitij.   

Tudi v tem šolskem letu so nam potrdili Zeleno zastavo, kar pomeni, da delamo dobro in v skladu s programom Ekošola, zato bomo tudi v prihodnje nadaljevali z izvedbo projekta.  

(Obiskano 82 krat, 1 obiskov danes)

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost